Dotácie sa zvýšili až na 4025 Euro

– Dotácie sa zvýšili až na 4025 Euro pre domácnosť namiesto 1500 Eur
– Od 1.11.2023 si môžete dať nainštalovať FVE a o poukážku požiadať spätne
– Dotácie vybavíme za Vás.

Dotácie nové 2023/2027

SIEA  30.10.2023 zverejnila nové podmienky dotácií pre inštaláciu fotovoltaických panelov pre domácnosti, rodinné domy a už aj obytné budovy/činžiaky.
Výborná správa je, že sa  zvýšil maximálny príspevok od štátu na 4025 Eur so zvýhodnením 15% pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, alebo  3500 Eur  pre všetkých ostatných. Stále platí podmienka 500 €/kW a maximálne 50% z celkovej sumy inštalácie.kladné sadzby a maximálne príspevky
 

Kompletné podmienky nájdete na stránkach SIEA :

 

Dotácie pre domácnosti až 4025 Eur

Spôsob a podmienky preplatenia poukážky

 
Formulár žiadosti o preplatenie poukážky sa zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. O preplatenie poukážok môže zhotoviteľ požiadať SIEA na základe žiadosti doručenej poštou alebo osobne na niektorú z kontaktných adries SIEA uvedenú v článku D. spolu s povinnými prílohami:


 1. originál Zmluvy s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane poukážky;

 2. čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti podľa článku D. bod 2;

 3. kópia faktúry za inštaláciu zariadenia,

 4. kópia dokladu o inštalácii zariadenia v domácnosti a uvedení zariadenia do prevádzky(ďalej aj ako „Doklad o inštalácii“); (Doklad o inštalácii musí byť podpísaný domácnosťou);

 5. kópia právoplatného stavebného povolenia v prípade neskolaudovaného rodinného domu zapísaného v liste vlastníctva ako rozostavaná stavba;

 6. oznámenie o mieste trvalého pobytu minimálne jednej osoby domácnosti vydané podľa § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, alebo fotokópia občianskeho preukazu v prípade, že na liste vlastníctva je zapísaná iná budova slúžiaca na rodinné bývanie ako rodinný dom a miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia;

 7. kópia právoplatného záverečného stanoviska podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v prípade inštalácie veternej turbíny;

 8. energetický audit1 v prípade inštalácie zariadenia v bytovom dome, v ktorom bude okrem množstva využiteľnej energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE uvedený aj potenciál úspor energie v budove a či sa teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody dodáva zo systémov CZT. V prípade bytového domu pripojeného na systém CZT je súčasťou energetického auditu aj vyjadrenie energetického audítora o podiele dodávaného tepla vyrobeného z OZE a či inštaláciou zariadenia môže dôjsť k odpojeniu od systému CZT;

 9. čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie tepelného čerpadla vzduch / vzduch, že v budove nie je teplovodný vykurovací systém;

 10. súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome;

 11. fotodokumentácia, na ktorej bude zdokumentované celé inštalované zariadenie vcelku alebo po častiach vrátane fotografií nehnuteľnosti (rodinného alebo bytového domu), kde bolo zariadenie inštalované, tak aby bolo možné nehnuteľnosť aj inštalované zariadenie jednoznačne identifikovať. Na fotografiách je potrebné čitateľne zachytiť výrobný štítok s označením výrobného typu inštalovaného zariadenia a v prípade relevantnosti aj menič napätia s výrobným štítkom. Fotografie vo formáte JPEG alebo PNG s maximálnou veľkosťou jednotlivej fotografie 10 MB bude zhotoviteľ pripájať k žiadosti o preplatenie poukážok prostredníctvom internetovej stránky zelenadomacnostiam.sk. V prípade inštalácie viacerých zariadení rovnakého typu a výkonu postačuje fotografia jedného výrobného štítku;

 12. doklady špecifikované v Osobitných podmienkach.

2023

Dotácie nové